جلوگیری از فحش دادن کودک

چند راه حل برای جلوگیری از فحش دادن کودک: والدین باید به طور کلی ناسزاگویی را ترک کنند همچنین به کودک توضیح دهند که رفتار قبلی آن ها صحیح نبوده است. کنترل محیط و تعاملات کودک بسیار حائز اهمیت است باید ...

حس کنجکاوی کودک

به حس کنجکاوی کودکان چگونه پاسخ دهیم؟ کنجکاوی کودک؛ یکی از ویژگی های طلایی اوست. کودکان، وقتی با اشیای مختلف در خانه بازی میکنند یا به اصطلاح خودمانی «ور» می روند؛ دوست دارند ببینند چه اتفاقی می افتد. این اتفاق ها ...